JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( เปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562 )

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง