JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - หนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมปศุสัตว์