JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

3 ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ

สมัครทางเว็บไซต์ : https;//forest.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมป่าไม้