JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารธนชาต,นครราชสีมา,กาฬสินธุ์,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครและสัมภาษณ์ทันที!!! วันที่ 22 มีนาคม 2562

Thanachart Open House Walk-in Interview รับสมัครพนักงานประจำโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครและสัมภาษณ์ทันที!!! วันที่ 22 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 - 15.00 น.) ณ ธนาคารธนชาต สาขานครราชสีมา

“Thanachart Open House Walk-in Interview”
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนจังหวัด นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

สมัครและสัมภาษณ์ทันที!!!
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 - 15.00 น.)
ธนาคารธนชาต สาขานครราชสีมา (อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์)
Google Maps: https://goo.gl/maps/XtyCthBeaWN2

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (Personal Banking Officer)
ลักษณะงาน :
- ดูแลรับผิดชอบการหายอดเงินฝากของสาขา พร้อมทั้งขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนชาต
- ติดตามและดูแลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้คำแนะนำ, คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR)
ลักษณะงาน :
- รับฝากถอนเงินจากลูกค้า, รับชำระค่าสินค้าและบริการทุกประเภท
- เปิดบัญชีรับฝากเงินทุกประเภท, เปิดบัญชีกองทุน ฯลฯ
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารแก่ลูกค้า

3. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์
ลักษณะงาน :
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับบริษัท/ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Car Dealer, Tent)
- วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่ได้ทำธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร

4. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
ลักษณะงาน :
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบติดตามหนี้ลูกค้ากลุ่มที่ค้างชำระ 91-121 วัน ให้มีผลสำเร็จในงานตามเป้าหมายและให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
- ควบคุมดูแลทีมติดตามหนี้ ให้เป็นไปตาม พรบ. ติดตามหนี้
- สื่อสารและประสานงานทีมติดตามหนี้ เพื่อควบคุมการจัดเก็บหนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ให้คำแนะนำรวมถึงการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

คุณสมบัติ:

1. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (Personal Banking Officer)
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด และการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
- หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR)
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะด้านการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
- หากมีประสบการณ์ในงานธนาคารโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ (Hire Purchase Marketing)
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ และความสนใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี, มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- มีรถยนต์ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมใบอนุญาตขับขี่
- มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย และใบนายหน้าประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

- วุฒิปริญญาตรี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีใบขับขี่ (รถยนต์หรือจักรยานยนต์)


หลักฐานการสมัครสำหรับทุกตำแหน่ง
1. รูปถ่าย 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาแสดงผลการศึกษา
5. สำเนาแสดงหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่
7. สำเนาใบนายหน้าประกันวินาศภัย และใบนายหน้าประกันชีวิต (ถ้ามี)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถเตรียมเอกสารการสมัครงานเพื่อเข้าร่วมงาน ตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ประกาศ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1nO98zeIbLqK1ULitU7A3oE7HKv7bQysdei7z_IcgWvw

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

โทร. 0-2220-2222 ต่อ 1840, 2159 หรือ 0-2208-6635

อีเมล: hr.recruitment@thanachart.co.th
Tags : ธนาคารธนชาต นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี