JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 11 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) 5 อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

****************************************
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com/
Tags : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี