JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำปี 2562 จำนวน 1000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
ประจำปี 2562 จำนวน 1000 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)
- เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
- ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน
- วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62
Advertisements


- มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
TOEIC 495 คะแนน
TOEFL IBT 60 คะแนน
CU-TEP 60 คะแนน
IELTS 4.5 คะแนน
ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด

* กรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษา ก็สามารถสมัครสอบได้โดยให้ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในการสอบรอบที่ 1

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ
สถานที่รับสมัครที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

ตรวจสอบวุฒิ สถารที่รับสมัครเพิ่มเติม
https://www.immigration.go.th

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.immigration.go.th
Tags : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา