JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,ปวส.,ปริญญาตรี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

1 สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 19 อัตรา
1 นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3 นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์
โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

4 นักจิตวิทยา
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
จิตวิทยาคลินิก

5 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

7 พนักงานพินิจ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เท่านั้น (กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ถือว่าขาดคุณสมบัติ
ไม่สามารถสมัครได้)
-
เฉพาะเพศชาย
-
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม.
และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ
สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการบัญชี

9 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2 สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเภก จำนวน 2 อัตรา
1 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ
ประกาศแนบท้าย
ตัวอย่างการถ่ายรูปที่ถูกต้อง
Tags : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปวส. ปริญญาตรี

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา