JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฯ เปิดรับสมัคร 8 - 17 มกราคม 2562

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หากจบสาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูดอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การทำงาน
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : มหาวิทยาลัยมหิดล