JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 (300 อัตรา) เปิดรับสมัคร 21 - 25 มกราคม 2562


กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประจําศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะดําเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดําเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.62 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน30 เม.ย.62)
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ปู่ หรือย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
- ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แหล่งสมาคมนายทหารค่าธนะรัชต์ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่เปิดรับสมัคร : 21 - 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 18.00 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การทหารราบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ประจวบคีรีขันธ์,ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 (300 อัตรา) เปิดรับสมัคร 21 - 25 มกราคม 2562
วันที่โพส 20 ธ.ค. 2561

Top 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,นครสวรรค์,นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564