JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- เพศชายหรือเพศหญิง
- สำเร็จจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
- ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองก าลังพล กองบัญชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 534 2934
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
ทางเว็บไซต์ www.educate.rtaf.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กองทัพอากาศ

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562