JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวม 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 25 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือ ระบบรับสมัครออนไลน์ https://admincourt.thaijobjob.com (เริ่มรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการตลาดทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ

(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่านี้ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://admincourt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.

*สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://admincourt.go.th/
File แนบ
Tags : สำนักงานศาลปกครอง

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562