JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(เงินเดือนสูง!!!) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 3 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 68,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : 37,680 - 68,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขากฎหมาย

6 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการโครงการสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : 37,680 - 68,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัล
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

9 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 100,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562