JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

5 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชากลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
6 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


กลุ่มงานบริการ
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


9 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า
หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

10 ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ddc.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมควบคุมโรค

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562