JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต

2 เศรษฐกิจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม/ระบาดวิทยา

6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือเวชสถิติ

8 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ

สมัครทางเว็บไชต์ : https://moph.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข