JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข(กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)
อัตราเงินเดือน : 38,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2.มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ 12 ปี
ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณุสมบัติเฉพาะ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)
อัตราเงินเดือน : 38,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาาวิชา
2.มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ 12 ปี
ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณุสมบัติเฉพาะ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

วิธสมัคร : สมัครด้วตนเอง / สมัครทาง E-mail / สมัครทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มยุทธศาสตร์ บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
E-mail : sirisak.h@anamai.mail.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข