JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 - 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางผังเมือง ทางจัดการผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตกรรมผังเมือง และทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://onep.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 - 22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม