JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี,ชลบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร: งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เลขที่ 29/85 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ชลบุรี