JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประมง

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ,ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางประมง ทางการจัดการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือทางสัตวศาสตร์ หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางเคมี ทางเคมีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีวิศวกรรม หรือทางเคมีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางระบบ-อุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางวิศวกรรม-แปรรูปอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางอุตสาหกรรม-ประมง ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา หรือทางชีวเคมี หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง
1.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ทดลอง วิจัยด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีในการแปรรูปสัตว์น้ำของชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษาวิเคราะห์หาความสดและคุณภาพของสัตว์น้ำ ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษา การขนส่ง การบรรจุ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำ เพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(3) วิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์เพื่อการรับรองคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ หรือมาตรฐานระดับสากล
(4) ตรวจสอบสุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์น้ำ แหล่งขนถ่าย และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ/หรือระบบคุณภาพ HACCP
(5) ช่วยนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารระดับสูงวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและระบบควบคุมตรวจสอบที่มีความซับซ้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของตน

สมัครทางเว็บไซต์ : https://fisheries.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมประมง