JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดรับสมัคร - 21 มนาคม 2562

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์
จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้


1 พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์
สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (certificate)
จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนน
ทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน
IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน บัญชี
การตลาด รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (certificate)
จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนน
ทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน
IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์
วิจัย การวัดและประเมินผล คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ ใบรับรอง
(certificate) จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผล
คะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ บัญชี การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง
(certificate) จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผล
คะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
การตลาด การจัดการทั่วไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ นิติศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิจัย การวัดและประเมินผล คอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง
(certificate) จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผล
คะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6  กลุ่มตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านบริหารการเงิน
พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง

7 กลุ่มตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านบริหารการเงิน
พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี (เชิงปริมาณ) เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สถิติ สถิติประยุกต์
และวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง
(certificate) จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
** กลุ่มตำแหน่งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ต้องมีใบรับรอง Treasury Dealer Certification,
CISA หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Trader)
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผล
คะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี (เชิงปริมาณ) เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สถิติ สถิติประยุกต์
และวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(ภายในวันที่สมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ตรงในสายงาน/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี- หากมีใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพตามที่ธนาคารกำหนด ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง
(certificate) จากสถาบันที่เป็นองค์กรดูแลมาตรฐานวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
** กลุ่มตำแหน่งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ต้องมีใบรับรอง Treasury Dealer Certification,
CISA หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Trader)
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผล
คะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
- รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ http://www.irecruitbaac.com ของ ธ.ก.ส. เท่านั้น
- ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account ส่วนผู้ที่เคยสมัครงานกับ
ธ.ก.ส. แล้ว สามารถ Logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
- โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร