JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ

การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ (31/10/2561)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด สำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ โดยมีรายละเอียดการ
รับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและ
กระบวนการ จำนวน 2 อัตรา
1.2 พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพ
และกระบวนการ จำนวน 1 อัตรา

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 ผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10
กำหนดนโยบาย วางแผน กำกับ ดูแลและสนับสนุนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) พร้อมกำกับการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ในด้านที่รับผิดชอบและบูรณาการกับด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการ
ดำเนินการตามระบบงานคุณภาพ ธ.ก.ส. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบคุณภาพของธนาคาร งานพัฒนาระบบ
คุณภาพของธนาคาร งานนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการให้บริการของธนาคาร งานวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร งานกำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
การดำเนินงาน คู่มือ คำชี้แจง วิธีปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ด้านการให้บริการของธนาคาร งานประสานและการ
ตรวจประเมินภายในองค์กรด้วยตนเองของส่วนงาน งานติดตามผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทำงาน งานพัฒนา ปรับปรุง ดูแลข้อมูล งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อคิดเห็นในระบบคุณภาพ
และงานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่งผู้ชำนาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10 ประจำสำนักพัฒนาระบบ
คุณภาพและกระบวนการ จำนวน 2 อัตรา
3.1.1 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
บัญชีการเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3.1.3 มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์
และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ (SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น, TQA หรือ PMQA
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3.1.4 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการ
ธนาคาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล
3.1.5 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500
หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL CU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 (ไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่รับสมัคร)
3.1.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ
Power Point เป็นอย่างดี
3.1.7 มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงาน การนำเสนองาน การเขียนรายงาน
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ
3.2 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9 ประจำสำนักพัฒนา
ระบบคุณภาพและกระบวนการ จำนวน 1 อัตรา
3.2.1 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
การเงิน การเงินการธนาคาร พัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถิติ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3.2.3 มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทำ
โครงสร้างองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3.2.4 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การ
นำเสนองาน และการเขียนรายงาน
3.2.5 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500
หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL CU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 (ไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่รับสมัคร)
3.2.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และPower Point
เป็นอย่างดี

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
4.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
4.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

5. การสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.joptopgun.com หรือ คลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
http://www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ”
เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10 หรือพนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ
ไม่เกินระดับ 9 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึก “สายงานที่สนใจ” ให้เลือกตำแหน่งที่ท่านมี
คุณสมบัติข้างต้นเพียงตำแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่6 - 30 พฤศจิกายน 2561 ส่วนผู้ที่ฝากข้อมูลประวัติในคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. ธนาคาร
จะพิจารณาข้อมูลจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงาน
สรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6
ทั้งนี้หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร