JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข,นักกีฏวิทยา,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พิษณุโลก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักกีฏวิทยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 13,010บาท หรือ 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ซอย กลางคลอง 5 เมือง, อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : นักวิชาการสาธารณสุข นักกีฏวิทยา เจ้าพนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก