JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร

กทม. เปิดสอบราชการ จำนวน 477 อัตรา วุฒิปวช.-ปวท.-ปวส.ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 17 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ครั้งที่ 1/2561
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
1 เจ้าพนักงานการเงินแบัชปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
2 พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
3 พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1อัตรา
4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
5 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
6 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
7 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
8 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
9 นาช่างเครืองกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
10 นาชางเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
11 เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
12 โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
13 เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
14 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
16 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
17 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
1 เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
2 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
3 เจ้าพนักงานป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
4 นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
5 นักวิเคราะห์นโยบายแแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
8 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
9 นักปรชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
10 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
11 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
12 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
13 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
14 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
15 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
16 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
17 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
18 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
19 นักโภชนาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
20 สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
21 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
23 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
24 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
25 นักวิชาการวัฒนรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
26 นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
27 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
28 นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา
29 นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
30 นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. http://203.21.42.34/acc/index.html


สมัครทางเว็บไซต์ : http://ksb.bangkok.go.th
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ภายในวันที่ 5 วันนับจากวันปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร