JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือน : 13010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม