JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,ขอนแก่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เทียบเท่า ระดับ 2 - 3 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 10500บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1500 รวม 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ด้านการตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทส การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดกาสำนักงาน พาณิชย์อิเล้กทรอนิกสื เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561

Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ขอนแก่น