JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด,โอนย้าย

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ รวม 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับสมัครรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการธุรการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน ไม่สูงกว่าระดับตำแหน่งที่ผู้ขอโอนดำรงอยู่เดิม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือนิติกรชำนาญการ
2 เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานอัยการสูงสุด โอนย้าย