JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ รวม 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับสมัครรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการธุรการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน ไม่สูงกว่าระดับตำแหน่งที่ผู้ขอโอนดำรงอยู่เดิม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือนิติกรชำนาญการ
2 เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : สำนักงานอัยการสูงสุด โอนย้าย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานอัยการสูงสุด,โอนย้าย
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ รวม 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่โพส 25 ต.ค. 2561

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563