JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3553-5385


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมโยธาธิการและผังเมือง