JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช./ปวส. เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2561

ประกาสกองกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10000 บาท
คุณสมบัติเแพาะตำแหน่ง ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : อาคาร 3 ชั้น 7 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 26 ตุลาคม 2561
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข