JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมหม่อนไหม,ตาก

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทําการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ตาก) เลขที่ 93 หมู่ที่ 2 ตําบลเชียงทอง อําเภอ
วังเจ้า จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในวันและเวลาราชการ
(08.30 – 16.30 น.) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 896634-5

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมหม่อนไหม ตาก