JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2561) วุฒิ ปวช. ป.ตรี เปิดรับสมัคร 18 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2561)

1 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือทางบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง