JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สคบ.

สคบ. รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ สคบ. เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

2 นิติกร
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

3 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

4 นิติกร
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

5 นักวิชาการเผนแพร่
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงาน ด้านจัดทำ ออกแบบ ผลิตสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือสูงกว่า และมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี) มีประสบการณ์ในการจัดการประชุมที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุม ฯลฯ

7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์

วิธสมัคร : สมัครทาง E-mail : supply-ocpb@ocpb.mail.go.th Download ใบสมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 18 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : สคบ.