JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กองทัพอากาศ,กองบิน 41,เชียงใหม่

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : ช่างประปา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

วิสมัคร : สมัครด้วตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองบิน 41 10/864 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วันทีเปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กองทัพอากาศ กองบิน 41 เชียงใหม่