JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

พิษณุโลก

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ (พิษณุโลก))
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน ๑ อัตรา
(๑)มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
๑)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(๒) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๔) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๗) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(๘) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel,
Power point, Photoshop, Access

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : พิษณุโลก

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562