JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานในสถานศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ไม่จำกีดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่จำกัดเพศ / อายุ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561
File.. แนบ
Tags : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562