JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้

สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร รับสมัครถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
· อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย
· จบปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
· สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) โดยเฉพาะ Power point ได้เป็นอย่างดี
· มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
· มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
· สามารถออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
· สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที
· สนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำภาคผนวกต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
· จัดทำ Power Point และสนับสนุนการนำเสนอการดำเนินงานเฟล็กที วีพีเอ ของประเทศไทยและประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
· รวบรวมบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
· สนับสนุนการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฟล็กที วีพีเอ ของประเทศไทย
· จัดทำรายงานประจำเดือนของ TEFSO เพื่อลงเว็บไซต์
· ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมป่าไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดการประชุม การฝึกอบรม และการหารือที่เกี่ยวข้อง
· แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
· จัดทำและดำเนินการหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสำนักรับรองการป่าไม้ (และสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที)
· แปลภาษา (ล่าม) ระหว่างการประชุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
· สามารถออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database)

Tags : สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา