JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานบริหารกองทุน ชั้น 3 อาคาร 25 ปีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันทีเปิดรับสมัคร : 9 - 16 ตุลาคม 25261
File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562