JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 72 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 19 ตุลาคม 2561

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา

**มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา

**อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ผ่านเว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com
สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561
Tags : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา