JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 2 - 19 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดเก็บในฐานข้อมูล และปฏิบัติงาน งวดละไม่น้อยกว่า ๒๔ ชิ้น
๑. บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

๒. จัดทำข่าว/สกู๊ปข่าว/ เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย

๓. การประชาสัมพันธ์ข่าว ข้อมูลวิชาการผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย

๔. รวมรวมเนื้อหาวิชาการและประสานงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

๕. จัดทำข้อมูล ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล พร้อมการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

๖. ดูแลและเผยแพร่ข่าวสารบนแฟนเพจ เฟสบุ๊คและไลน์ คพ.

๗. ผลิตและจัดนิทรรศการ

๘. ออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัด

๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑.๑ มีสัญชาติไทย

๑.๒ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์

๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๑.๗ ไม่เป็นคนบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑.๘ ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา,รับรองสำเนาทุกฉบับ
วิธีสมัคร : 1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย

2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น2 กรมควบคุมมลพิษ หรือ ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครทาง E-mail : pubpcd@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวบรรจง ประภาธนานันท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร [pubpcd@gmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2069
ระยะเวลารับสมัคร : 02-Oct-18 ถึง 19-Oct-18
Tags : กรมควบคุมมลพิษ

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562