JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 19 - 28 กันยายน 2561

1 พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการ 1 ปี

2 ผู้ช่วยงานวิชาการด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์ในต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 20000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาข่ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

3 พนักงานวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 40000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมโยธา
- มีความรู้และประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กระทรวงการต่างประเทศ ถนนพระรามที่ 6 เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 28 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562