JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 24 กันยายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2561

1 หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) จำนวน 3 อัตรา
1 ตำแหน่งอาจารย์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
วุฒิปริญญำเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญำเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ,
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ, สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
วุฒิปริญญาเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หรือ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

3 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล หรือคุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางด้านการควบคุมอัตโนมัติในระดับปริญญาโท
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับภาคีวิศวกรได้
5. หากมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในรายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้ถือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หน่วยงานที่บรรจุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 อัตรา
1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
วุฒิปริญญาโท
อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง, สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง,สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต,วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
เทคโนโลยีบัณฑิต, ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตยกรรม และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.40 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ

2 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน, สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 (ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก
ในการเรียนวิทยานิพนธ์ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน หรือ คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หรือตกแต่งภายใน และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
4. ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ สถ.บ. หรือ สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) อย่างใด
อย่างหนึ่ง
5. มีใบอนุญาต หรือมีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์


หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วุฒิปริญญาเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ),สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์,สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ,สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือมีงานวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง)
วุฒิปริญญาเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ


3 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
วุฒิปริญญาโท - เอก
อัตราค่าจ้าง
- วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาอังกฤษ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาอังกฤษ


4 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-พลศึกษาและนันทนาการจำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่
ศาลายา)วุฒิปริญญาเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิการศึกษาดุษฎีบัณฑิต,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิการศึกษาบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ผ่านการเรียนรายวิชาลีลาศ)
5. มีประสบการณ์การสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ระดับอุดมศึกษา หรือทำงานที่
เกี่ยวข้องกับการสอนและการกีฬาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ให้แนบเอกสารประกอบ)หน่วยงานที่บรรจุ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 13 อัตรา
1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) จำนวน 3 อัตรา
(ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-วุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่เรียนเป็นภาษาจีน และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่เรียน
เป็นภาษาจีน
กรณีรับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่เรียนเป็นภาษาจีน และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาวรรณคดีจีน, สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาจีน) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาจีน และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีประสบการณ์มีความรู้
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 6

2 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
วุฒิปริญญาเอก
-วุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) หรือบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
วุฒิปริญญาโท - เอก
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-วุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่เน้นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกทางด้านการตลาด และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
รับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับ
เฉพาะการเรียนแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และ
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ

4 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา(ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ปริญญาโท-เอก จำนวน 1 อัตรา ปริญญาเอกจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์,สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30
โดยรับเฉพาะแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ
(นานาชาติ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณา
จากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ

5 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
วุฒิปริญญาเอก
- อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
10,000 บาทเป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์,สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


6 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิชาการจัดการ
อุตสากรรม, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หรือสาขาวิชาการจัดการอุตสากรรม

7 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท
อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือประเทศที่ไม่แสดงผลการศึกษา) โดยรับเฉพาะแผน ก
ในการทำวิทยานิพนธ์ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
4. สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
5. หากมีประสบการณ์การเรียนการสอน การทำงาน หรือใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์
กับสาขาวิชาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


8 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานที่บรรจุ วิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง ) จำนวน 3 อัตรา
1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเซรามิกส์(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท – เอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาทัศนศิลป์
และการออกแบบ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
กรณีรับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับ
เฉพาะการเรียนแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ


2 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท - เอก
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-วุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือ คุณวุฒิครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์, สาขาวิชา
ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา, สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท-เอก
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ 26,250 บาท
-วุฒิปริญญาเอกเดือนละ 31,500 บาท บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) หรือศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (ศป.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์แขนงเรข
ศิลป์, สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กรณีรับวุฒิปริญญาโท
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปะมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (ศป.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์แขนงเรขศิลป์,
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะ
การเรียนแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต (ศป.) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาวิชานฤมิตรศิลป์แขนงเรขศิลป์
สาขาวิขาออกแบบพาณิชยศิลป์, สาขาวิชาการออกแบบ, สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร -ศิลปดิจิทัล -ออกแบบ
มัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณา
จากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ


หน่วยงานที่บรรจุ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) จำนวน 5 อัตรา
1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D) หรือ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด. หรือ D.Eng) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง

2 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโฆษณา (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท
เป็นระยะเวลา 30 เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ว.ด.) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,
สาขาวิชาโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาศิลปะการแสดง, สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม) วารสารศาสตรมหา
บัณฑิต (ว.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง, สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คุณวุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วารสารศาสตรบัณฑิต
(ว.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (เทคโนโลยีบัณฑิต) (ทล.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์,
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์,
สาขาวิชาศิลปะการแสดง, สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สมัครทางเว็บไวต์ : https://rmutr.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 24 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์