JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 คน เปิดรับสมัคร 6 - 12 กันยายน 2561

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ คน
เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน/คน
โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก ๑๐๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร ๐๒-๒๗๑-๘๘๑๕

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dlt.go.th/th/job-news/view.php?_did=77
Tags : กรมการขนส่งทางบก