JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาพาณิชยกรรม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ซอยโยธี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2561
Tags : กรมการแพทย์