JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 - 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.

สมัครทางเว็บไซต์ : http://boi.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)