JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเะลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 7 กันยายน 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมจิตร แขวงห้วยแขวง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมการศาสนา