JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

พิษณุโลก,กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13010 หรือ 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1 ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัสน์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเกษตร ทางเทคโนโลยีเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัสน์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเกษตร ทางเทคโนโลยีเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร