JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
( เปิดรับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561 )

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง และ
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครฯ (วันที่ 14 กันยายน 2561)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://opm.thaijobjob.com
วันที่

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี