JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 23 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระบบเดียวกัน ด้านพาณิชยกรรม/ด้านพาณิชยการ/ด้านบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาคารเก่า ชั้น 2 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุรจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร