JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 สิงหาคม 2561

1 ตำแหน่ง : พยาบาล
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ เลขานุการ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ บัญชีจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
3. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ ใช้งานพิวเตอร์พื้นฐาน

5 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น
(ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบัติงานในหน้าที่

6 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบัติงานในหน้าที่

7 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการประสานความร่วมมือในการ ปฏิบัติงาน

8 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีทักษะในการประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint
4. สามารถออกแบบและจัดทำ Infographic ได้

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมกิจการผู้สูงอายุ

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562