JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,นครปฐม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างพัสดุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง รูปแบบกะ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 18 - 30
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ลูกจ้างช่าง
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 18 - 30
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ลูกจ้างช่าง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) รูปแบบกะ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดอายุแต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4 ลูกจ้างช่าง ชั้น 2 - 3
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดอายุแต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 ลูกจ้างพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดอายุแต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจีสติกส์


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร 15 - 16 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม