JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 15 สิงหาคม 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มพัฒนาระบบงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมปศุสัตว์