JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  9 จังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก,กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือาทงโภชนศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตรทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโ,ยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโ,ยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สมัครทางเว็บไซต์ : http://doae9.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร